logo        logo csvs

Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy
(Collaboration among faculties of public higher education institutions, industrial firms and other experts focusing on bachelor study)
Program
MŠMT ČR, Národní program výzkumu II
2E - LIDSKÉ ZDROJE

Termín řešení
01.05.2008 - 15.12.2009

Řešitelé
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

Cíle projektu
Identifikovat a propagovat příklady dobré praxe spolupráce technických vysokých škol a fakult s odborníky z praxe na tvorbě a uskutečňování bakalářských, příp. navazujících studijních programů, na řízení a zajišťování kvality vysokých škol/fakult.

- Provést mezinárodní komparaci doporučení expertů OECD. Sestavit přehled o zájmu uchazečů o technicky zaměřené bakalářské příp. navazující magisterské studijní programy a identifikovat programy/obory s nadprůměrným zájmem uchazečů.

- Zjistit, jaká je účast odborníků z praxe, sociálních partnerů a představitelů místních společenství ve správních a vědeckých radách technicky zaměřených veřejných vysokých škol. Analyzovat jejich aktivity, účast a uplatnění na přípravě programů.

- Zjistit, jak odborníci z praxe spolupracují na přípravě, příp. uskutečňování bakalářských a navazujících studijních programů a v procesu zajišťování kvality. Analyzovat motivy, rozsah, formy a výsledky této spolupráce, identifikovat úspěšné případy.

- Propagovat zvláště úspěšné výsledky spolupráce odborníků z praxe při přípravě, uskutečňování, řízení a zajišťování kvality technicky zaměřených bakalářských příp. navazujících magisterských studijních programů.