Konferenční poplatek

Konferenční poplatek je 1 950,- Kč. V poplatku jsou zahrnuty veškeré konferenční náklady včetně ceny sborníku příspěvků, exkurze, občerstvení podávané o přestávce během jednání. Při registraci účastníka konference včetně zaslání anotace a převedení platby na účet konference do 15. 4. 2008 je registrační poplatek snížen na částku 1 500,- Kč.

Konferenční poplatek zašlete na účet:
Komerční banka Praha, Spálená ul., č. ú. 70130011 / 0100
Jméno majitele /název účtu: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
IČO: 237 752
Nejsme pláci DPH.

Variabilní symbol Vám bude přidělen při registraci

Po zaregistrování, naleznete variabilní symbol v e-mailu, který Vám bude po registraci automaticky odeslán, nebo jej naleznete na seznamu účastníků.

Zdůrazňujeme nutnost uvést variabilní symbol, pod kterým jste evidováni v seznamu účastníků, abychom Vaši platbu snadno identifikovali.
Všem včas a řádně registrovaným účastníkům bude při registraci na konferenci vydán daňový doklad o zaplacení konferenčního poplatku.
Je možné provést platbu za více účastníků najednou, nutno však do platebního příkazu uvést jména všech účastníků nebo jejich variabilní symboly.

Studenti a doktorandi si mohou písemně požádat o snížení registračního poplatku organizační výbor.