Program konference Distanční vzdělávání v ČR - současnost a budoucnost


Ekonomická fakulta VŠB - TU v Ostravě


Středa 28. 6. 20068:30 - 10:30 Registrace účastníků
Zahájení konference       moderátor: Dr. Zlámalová
10:30 slavnostní zahájení - vystoupí zástupce VŠB - TU, zástupce MŠMT, děkan EkF VŠB-TU, zástupce magistrátu města Ostravy (dohromady cca 30 - 40 minut
15- 20 minut přestávka na kávu
11:30 Bauerová D.: Konektivita a zefektivňování procesu vzdělávání
11:45 Cimbálníková L.: Nová role vysokých škol a univerzit
12.00 - 13.30 oběd

Distanční vzdělávání v rámci strategie celoživotního vzdělávání       moderátor: Dr. Bauerová
13.30 Zlámalová H.: Podpora NCDiV rozvoji distančního vzdělávání na vysokých školách - poznatky a zkušenosti ze školícího kurzu
13.45 Kubíček A., Kašík M., Kubíčková D.: Od metodických listů až po eLearning aneb "Jak je to u nás"
14.00 Friedrich V.: Lze matematiku učit moderně, zajímavě a distančně?
14.15 Kraťková D., Motyková J.: DiV v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
14.30 Eger L.: Blended Learning strategie kurzů dalšího vzdělávání pro malé a střední podniky
14:45 Bednaříková I.: Míra "distančnosti" ve studijních programech kombinovaného studia
15:00 - 15:30 káva
           moderátor: Dr. Dvořáková
15:30 Freibergová Z.: Aspekty poradenské práce v distančním vzdělávání
15:45 Bauerová K.: Specifické potřeby handicapovaných účastníků distančního vzdělávání
16:00 Lisalová J.: Využití multimédií ve vzdělávání učitelů
16:15 Záhorec J. a kol.: Elearning a zvyšovanie profesijných kompetencií učitelov
16:30 Balcarová A.: Další vzdělávání v zařízeních se zvláštním režimem
16:45 Javorská L., Tlučhoř J.: Využití eLearningu pro další vzdělávání žen s malými dětmi
19:00 společenské setkání a slavnostní večeře

Čtvrtek 29. 6. 2006Využití ICT pro pedagogický proces, zkušenosti s eLearningem      moderátor: Doc. Lojda
8:30 Kamiš K.: Zkušenosti s eLearningem při výuce angličtiny v MŠ jako druhé mateřštiny
8:45 Mazal F.: Tvorba eLearningových opor pro podporu studia na FTK UP
9:00 Šimonová I.: Projekt zjišťování a porovnání efektivnosti studia prezenční a distanční formou
9:15 Ulrich M., Zatloukal K.: Úložiště dat pro LMS s vysokým využitím multimediálních opor
9:30 Lustig F.: VŠ elaboratoře s podporou videokonference
9:45 Hrbáč L. a kol.: Moderní přístupy k výuce kurzu "Metody řízení a rozhodování"
10:00 - 10:30 káva
          moderátor: Doc. Mazal
10:30 Černý J., Novák P.: Elearning na UJEP - představy a skutečnost
10:45 Jelínek J.:Podpora spolupráce při výuce s pomocí ICT
11:00 Poulová P., Černá M., Křenek M.: Efektivita eLearningových kurzů
11:15 Hrubá J.: Podpora práce autorů a tutorů eLearningových kurzů v prostředí Moodle na EkF VŠB-TUO
11:30 Zimola B., Hán J., Poulová P.: Spolupráce univerzit - interuniverzitní studium a virtuální mobilita studentů
11:45 Lojda J.: Akreditace eLearningových studijních programů - fikce nebo šance?
12:00 - 13:30 oběd
          moderátor: Dr. Kraťková
13:30 Nejezchleba M., Geršlová J.: Problematika akreditace distanční formy studia - informace a náměty z Akreditační komise
14:00 PREZENTACE v POSTEROVÉ SEKCI        organizuje Dr. Motyková, Dr. Kraťková
Seznam přihlášených posterů:
1. Jiří Dvorský, Miroslav Hrubý : Zdokonalování obsahu a metod výuky anglického jazyka na Univerzitě obrany - zkušenosti a výsledky
2. Jana Motyková: Vzdělávání pracovníků VOŠ v oblasti nových vzdělávacích metod a forem
3. Tatiana Beláková, Katarína Prokypčáková: On-line vzdelávanie zamerané na eLearning pre zvýšenie kvalifikačného potenciálu vysokoškolských učiteľov
4. Petr Novák, Jan Černý: ELearning na UJEP
5. Eva Hradilová, Naděžda Uhdeová: Distanční forma vzdělávání jako součást vzdělávacího procesu na FEKT VUT v Brně
6. Jiří Pavlík, Jitka Feberová: Tvorba kurzů v CMS Moodle na Univerzitě Karlově v Praze
7. Zuzana Sládková, Miroslav Bureš: Využití eLearningu v projektu "Centrum aktivní zaměstnanosti Střední Čechy"
8. Bohumír Fiala, Josef Budík: ELearning při vzdělávání pracovníků cestovních kanceláří
9. Josef Fiala, Danuše Bauerová: "Nechť studuje kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv" projekt OPRLZ, ESF
10. Božena Mannová, Josef Bičík: SEN-NET - Seniors in Network
11. Petr Blecha, Petr Boldiš: Inovační centrum dalšího vzdělávání
12. Tomáš Gregar, Tomáš Pitner, Jaroslav Ráček: VERSATILE VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAINING VEHICLE- elektronická podpora celoživotního vzdělávání na evropské úrovni
13. Zdeněk Pejsar: Aktivní spolupráce CCŽV PF UJEP a firmy RENTEL, s.r.o.
14. Jiří Průcha, Jindra Lisalová: Projekt "Vysokoškolská pedagogika" (VYSPA)
15:00 - 18:00 EXKURZE na Landek
18:30 Návštěva vyhlídkové věže ostravské Nové radnice s výkladem


Pátek 30. 6. 2006Zkušenosti pedagogů při realizaci kombinované a distanční formy studia na VŠ a dalších vzdělávacích institucích      moderuje: Dr. Bednaříková
8:30 Soukup J.: Názorové hladiny účastníků CŽV na pedagogické fakultě UJEP na využití ICT a elearningu ve studiu
8:45 Ramík J., Korviny P.: Zkušenosti s distanční formou studia na SU OPF
9:00 Hrtoňová N., Váňová T.: Podpora tvorby eLearningových kurzů - pilotní kurzy v roce 2006
9:15 Hrbáček J.: Testování kvality výukových opor a vlivu činnosti tutora
9:30 Opletalová A., Klement M.: Zkušenosti s realizací pedagogického studia učitelů distanční formou studia
9:45 Rohrová H. a kol.: T-Learningový kurz "Základy informačních a komunikačních technologií"
10:00 - 10:30 káva
          moderuje: Mgr. Zapletal
10:30 Slovák S., Dostál P.: Kombinované studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
10:45 Šarmanová P., Kuben J.: Zkušenosti studentů a tutorů s výukou matematiky v kombinované formě studia - jak studenti hodnotí studijní opory
11:00 Bařinová D., Lazar J.: Výukový modul "Účetnictví" v internetovém prostředí a jeho srovnání s prezenční formou výuky
11:15 Baňařová J.: Řízení projektu ESF007 s podporou MS Projekt
11:30 zakončení konference
12:00 oběd a odjezd účastníků