AULA - časopis pro vysokoškolskou a vědní politikuAULA, roč. 15/2007, č. 1
---------------------------------------

Úvodem

Stalo se...


Články

Drahomíra Kraťková, Jana Motyková, Jarmila Baštová: Rovné příležitosti žen a mužů ve výuce a vědě na vysokých školách a vyšších odborných školách v České republice (Pokračování článku z Auly 4/2006, str. 4)


Magdalena Mouralová, Alice Tomášková: Studijní neúspěšnost na českých vysokých školách (a důvody, které k ní vedou)


Zprávy

Marcela Šmídová: Zpráva o akademické debatě ke Country Note – Hodnocení terciárního vzdělávání v České republice


Valerie Wágnerová: Šestá fakulta Univerzity Pardubice


Jan Malý: Vznikla nová Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně


Alena Vališová: Relativizace autority a její dopady na současnou mládež (Zpráva z mezinárodní konference)


Michaela Tureckiová: Vzdělávání k aktivnímu občanství a evropanství aktivní podporou vzdělavatelů dospělých


Milan Slavík: Učil jsem na brazilských univerzitách a navštívil brazilské Lidice


Jana Motyková, Viléma Novotná: Strukturované studium učitelství – stále aktuální problém


Jaromír Němec: Euro League for Life Sciences – Boloňský proces v praxi


Diskuse na aktuální téma

PROJEKT OECD – „THEMATIC REVIEW OF TERTIARY EDUCATION – zpráva hodnotitelů


Očima studentů

Oldřich Řeháček: Transformace ubytovacích a stravovacích služeb na Univerzitě Karlově v Praze


Vědeckovýzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Ondřej Felcman: Historický ústav Fakulty humanitních studií Univerzity Hradec Králové


Václav Jurečka: Katedra ekonomie na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava


Dokumenty - Do vaší databanky

300 let Českého vysokého učení technického v Praze


Rektoři veřejných vysokých škol jmenovaní s účinností od 1. března 2007 (v abecedním pořadí)


Profesoři jmenovaní s účinností od 16. dubna 2007


Studie

Petr Pabian: Doporučení OECD z roku 1992 a jejich realizace v české vysokoškolské politice


František Hronek: Stav a trendy hodnocení výzkumu v zahraničíCSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství © 2008 | Code by BlackWEB TOPlist